Rejestracja uczestników

 • Zgłoszenia osób małoletnich muszą zostać wysłane przez Rodzica/Opiekuna Prawnego
 • Odpowiedzialność za uczestnika małoletniego ponosi Rodzic/Opiekun Prawny
 • Organizatorzy nie zapewniają opieki wychowawcy, w związku z tym uczestnicy małoletni zobowiązani są do przyjazdu z opiekunem.

Zapisy na uczestnictwo aktywne zostały wstrzymane z powodu wyczerpania wolnych miejsc.
DD.MM.RRRR
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy Panią/Pana, że:

 • administratorem podanych danych jest Stowrzyszenie SAX PL
 • celem przetwarzania podanych danych jest przeprowadzenie Bielsko-Biała International Saxfest 2020: Winter Edition w dniach 10-12.01.2020 r. oraz ich dokumentowanie, w tym poprzez wykonywanie zdjęć uczestnikom, na stronie internetowej administratora, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • podającemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w festiwalu;
 • podane dane będą przechowywane przez okres 2 lat;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie;
 • podającemu przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania
 • podającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie narusza jej prawa lub RODO